ANUNT LICITATIE PUBLICA

  1. Informaţii generale privind autoritatea contractanta, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail al instituției: Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Sânmartin, în calitate de proprietar, Cod fiscal 4245887, cu sediul în loc. Sânmartin Nr.40, Tel 0266/332122, fax 0266/332242, e-mail- oficce@csikszentmarton.ro, organizează licitație publică în vederea închirierii terenului arabil în suprafață de 13.900 mp, aferent patrimoniului privat, în domeniul public al Comunei pe baza art. 335 din O.U.G. 57/2019 și conform Hotărârea nr.23/2023 din data de 30.03.2023.
  2. Informaţii generale privind obiectul închirierii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat: Teren arabil în suprafață de 13.900 mp, situat în intravilanul Comunei Sânmartin, inscris in Cartea Funciara a Comunei cu nr.160, conform Extras de Carte Funciara din 08.03.2021. Vecinități: nord – drum DJ 123, est – Bene Lorinc, vest Lazar Zoltan.
  3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regaseste in caietul de sarcini.    3.1 Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: Se pune la dispoziție un exemplar pe suport de hârtie, în urma solicitării scrise, după plata taxei de 20.00 lei.                                                                                                                      3.2 Denumirea şi datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul autoritatii contractante, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire- Registratura generala a autoritatii contractante, detalii la nr. Tel. 0266332122 sau e-mail- oficce@csikszentmarton.ro.                                                                                                                     3.3 Costul si conditiile de plata pentru obtinerea documentatiei– 20.00 lei, se va achita la casieria autorității contractante.                                                                                                                                               3.4 Data limita pentru solicitarea clarificarilor– 20.04.2023, ora 10:00.
  4. Informatii privind ofertele 4.1 Data limită de depunere a ofertelor 08.05.2023, ora 10:00,                4.2  Adresa la care trebuie depuse ofertele:  Registratura Generală UAT Comuna Sânmartin cu sediul în Loc.Sânmartin, Nr.40, Județul Harghita                                                                                                                 4.3 Numărul de exemplare în care trebuie depus- într- un singur exemplar, data și  semnat pe fiecare pagină.
  5. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 10.05.2023, ora 10:00, în Sala de sedințe a Consiliului Local al Comunei Sânmartin, situat la adresa loc Sânmartin nr.40.
  6. Instanta competenta în solutionarea eventualelor litigii– Tribunalul Miecurea Ciuc Jud Harghita .
  7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate: 11.05.2023CAIET-DE-SARCINI-CADRU-_j_