Despre comuna noastră

Comuna Sânmartin este situat în partea sudică a judeţului Harghita, se învecinează la nord cu comuna Ciucsîngeorgiu, la est cu comuna Cozmeni, la vest cu comuna Sînsimion, la sud cu satul Cetăţuia din comuna Sînsimion.

Comuna Sânmartin compusă din satele Sânmartin, Ciucani şi Valea Uzului are o suprafaţă administrativă de 4183 ha, din care 1109 ha teren arabil, 450 ha păşuni, 1269 ha fâneţe, 1166 păduri şi alte terenuri forestiere, 11 ha terenuri cu ape, 28 ha căi de comunicaţii, 135 ha terenuri ocupate cu curţi şi construcţii şi 15 ha terenuri degradate şi neproductive.

Principala trăsătură a reliefului constă în predominarea ţinuturilor muntoase, acestea ocupând peste 60% din teritoriul comunei. Se disting trei unităţi principale de relief, munţi cu înălţimi până la 1200 metri, dealuri cu altitudini medii de circa 800 metri şi depresiuni intramontane şi intracolinare cuprinse între 400 şi 800 metri.
O notă caracteristică o constituie existenţa în comună a peste 10 izvoare de apă minerală.

Terenul agricol a comunei Sânmartin cuprinde 2828 ha din care, 1109 ha teren arabil (26,5%) revenind în medie 0,47 ha pe cap de locuitor. Existenţa în comună a peste 1719 ha de pajişti naturale asigură condiţii favorabile creşterii animalelor, sector preponderent în asigurarea veniturilor în agricultură.
În ceea ce priveşte structura culturilor în comuna, păioasele (orz, orzoaică, secară) şi cartoful ocupă locul principal, fiind urmat de cultura sfeclei de zahăr.
Cartoful de consum şi sămânţă, de categorii biologice superioare, se cultivă pe suprafeţe mari în localitatea Sânmartin, producţia anuală de cartofi poate atinge 8.500 tone/an.